Zaštita podataka ličnosti

Obrada podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti vrši se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU Uredba 2016/679 („GDPR“), ako je primenljiva u konkretnom slučaju.

Lice odgovorno za obradu podataka o ličnosti

Vaše lične podatke kao rukovalac prikuplja i obrađuje:

Privredno društvo Planet Capital DOO Niš

Adresa: Blagoja Parovića 12a, 18108 Niš

Telefon: +381 60 11 22 333

E-mail: prodaja@planetresidence.rs

Matični broj: 21714577

Pristup podacima

U procesu poslovanja sarađujemo sa Reklamnom agencijom Atreides, Ul. Školska 2, Niš, u cilju poslovne i informaciono-operativne podrške, koji u statusu obrađivača podataka imaju pristup Vašim podacima, u skladu sa našim instrukcijama.

Vaše podatke možemo učiniti dostupnim nadležnim organima i institucijama po njihovom nalogu ili u slučajevima kada je to potrebno radi realizacije zakonskih obaveza ili u cilju zaštite naših prava, kao i sa trećim licima u slučajevima prenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim delom poslovanja ili imovine Planet Capital DOO Niš, reorganizacije ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obaveza.

Podaci se prenose i obrađuju i izvan teritorije Srbije, uz poštovanje zakonskih propisa. U slučaju da lične podatke prosleđujemo primaocima koje nisu članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prosleđivanje podataka se vrši uz poštovanje zakonom propisanih mera.

Bezbednost podataka

U cilju zaštite Vaših podataka od potencijalnog uništenja, gubitka ili neovlašćenog pristupa od strane trećih lica, primenjujemo savremene mere bezbednosti koje podležu kontinuiranim poboljšanjima, u skladu sa aktuelnim pravno-tehničkim inovacijama, uz napomenu da mere zaštite ne obuhvataju podatke koje lično učinite dostupnim javnosti posredstvom društvenih mreža i sredstava komunikacije.

Dodatne informacije povodom prikupljanja i obrade podataka od strane operatera platformi društvenih mreža i povodom mogućnosti prigovora, dostupno je u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vremensko trajanje čuvanja Vaših podataka usklađeno je sa postizanjem svrhe njihove obrade, odnosno onoliko koliko je to predviđeno važećim propisima.

Vaše podatke o ličnosti zadržavamo i nakon eventualnog raskida ugovornog odnosa za potrebe utvrđivanja, ostvarivanja ili zaštitu pravnih zahteva, odnosno usaglađivanja sa pozitivnim zakonskim propisima. Podaci se čuvaju na našem računaru u Republici Srbiji.

Vrste podataka

U slučaju iskazanog interesovanja za kupovinu nepokretnosti i zaključenja ugovora, od Vas prikupljamo podatke svrsishodne konkretnoj vrsti ugovora, u skladu sa zakonskim odredbama i načelima, vodeći računa o prikupljanju isključivo neophodnih podataka potrebnih za obradu, a u vezi sa pripremom, zaključenjem i izvršenjem ugovora.

Interesovanje za kupovinu nepokretnosti možete iskazati na više načina, na primer:

  • kada na našem sajtu popunite formular i zatražite informaciju o raspoloživom stambenom ili poslovnom prostoru,
  • kada ostavite Vaše podatke prilikom posete našem prodajnom centru ili promotivnom štandu,
  • kada nas pozovete telefonom ili nam pošaljete email, ili
  • kada sa nama zaključite ugovor u vezi sa kupoprodajom nepokretnosti ili drugi ugovor.

Pre zaključenja ugovora, obrađujemo Vaše lične podatke kao što su Vaše ime, prezime, email i broj telefona, radi ostvarivanja kontakta sa Vama, u vezi sa Vašim iskazanim interesovanjem, a kako bismo Vam što bolje predstavili uslove prodaje i druge informacije od značaja za Vašu odluku o kupovini nepokretnosti. Pravni osnov za obradu propisan je članom 12. stav 1. tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, članom 6. stav 1(b) GDPR i članom 12. stav 1. tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, članom 6. stav 1(f) GDPR. Podaci se obrađuju samo ako ste izrazili interesovanje za kupovinu nepokretnosti i dobrovoljno ostavili podatke.

Osnov za obradu podataka

Osnov za obradu podataka je priprema za zaključenje kupoprodajnog ugovora i izvršenje ugovornih obaveza, kao i ispunjenje pravnih obaveza rukovaoca.

Ukoliko ste odabrali da Vam šaljemo komercijalne poruke, saglasni ste da Vas na taj način kontaktiramo i obaveštavamo o našoj ponudi, sadašnjim i budućim projektima, promocijama, kao i da Vas pozivamo na dešavanja. Možete se u svakom trenutku odjaviti klikom na link „odjava“ dostupan u svakoj poruci. Nakon što povučete saglasnost prestajemo da obrađujemo Vaše podatke, ukoliko ne postoji drugi osnov za obradu.

Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

U skladu sa zakonom, Vaše lične podatke obrađujemo radi ostvarenja legitimnog interesa nas ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice. To podrazumeva zaštitu naših sistema, zaštitu sistema protoka podataka, sprečavanje zloupotrebe i prevare, odgovor na vaša pitanja, direktan marketing, i slično.

Vaša prava u vezi sa obradom podataka

Na svoj zahtev možete dobiti željene informacije koje se tiču Vaših podataka koji su deo našeg procesa obrade. S tim u vezi, imate pravo na ispravku i brisanje Vaših podataka, pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prenosivost podataka. Zatim, pravo da izjavite prigovor na obradu koja se vrši u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa. Imate pravo da budete izuzeti iz odluka donetih isključivo na osnovu automatizovane obrade, što se odnosi i na profilisanje, ukoliko bi takva aktivnost proizvodila pravne posledice po Vas ili u bitnoj meri utiče na Vaš položaj. Takođe, imate pravo da u svako doba povučete saglasnost povodom obrade podataka koja se vrši na osnovu Vaše saglasnosti. Takva odluka nema pravno dejstvo na obradu podataka prikupljenih pre povlačanja date saglasnosti.

Takođe, možete se obratiti i podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresi ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Srbija ili putem mejla office@poverenik.rs, kao i pravo da podnesete tužbu nadležnom sudu.

Za sva pitanja u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti i za ostvarenje Vaših prava možete nam se obratiti e-mailom ili poštom na adresu naznačenoj na početku.